Wat is RGO?

Een management filosofie
 
Resultaatgericht Organiseren is een praktische en theoretisch onderbouwde managementmethode. Redenerend vanuit de toegevoegde waarde voor de klant, wordt de organisatie zodanig ingericht dat uiteindelijk de teams en medewerkers centraal kunnen komen te staan en waarbinnen bevlogen medewerkers kunnen excelleren. 
Met een cultuur die zich kenmerkt door vrijheid, vertrouwen, verantwoordelijkheidsgevoel en onderlinge verbondenheid. En waar permanent aandacht is voor de klant, kwaliteit, kostenbeheersing en het zich kwetsbaar durven opstellen (vanuit de wil om de resultaten te verbeteren).
 
RGO is een bewezen management methodiek. Enerzijds gebaseerd op de theorieën zoals (o.a) beschreven in het boek “Resultaatgericht Organiseren” (Bijl & Kweekel).  Anderzijds gebaseerd op de praktijk bij grote en middelgrote organisaties en de daarin werkzame managers. En niet in de laatste plaats op de gedeelde ervaringen en continue ontwikkeling en toetsing van de RGO-community. 
 
Betere resultaten halen wordt pas een concreet met behulp van de RGO filosofie. Zowel in profit als non-profit organisaties. Het is een verschuiving in denken en werken:
  • Van focus op de eigen afdeling of het aandachtsgebied naar het samenwerken in een aaneengeschakelde keten met als doel een klantbelofte waar te maken. 
  • Van onvoldoende structuur naar een inrichting van organisatie en processen die het mogelijk maakt om de producten, diensten en werkzaamheden herhaalbaar, kopieerbaar en overdraagbaar te maken. 
  • Het permanent werken aan de verbetering van de kennis en kunde van managers, teams en medewerkers. Gericht op hun aandachtsgebied.
  • Het sturen op performance indicatoren. Indicatoren die gericht zijn op alle relevante klant- en bedrijfsprocessen en niet op enkele (zoals financiële). En indicators die zowel de resultaten definiëren van de afzonderlijke processen als van de gewenste verbeteringen.
 
De basis van Resultaatgericht Organiseren
De oorspronkelijk basis vormt het boek “Resultaatgericht Organiseren” (Bijl & Kweekel (2013)). 
Dik Bijl had daarvoor het boek “Het Nieuwe Werken” gepubliceerd (2010). Bij het toepassen hiervan kwam hij tot de conclusie dat bij een andere (revolutionaire) manier van werken ook een andere manier van aansturen hoort.  
Wim Kweekel had daarvoor (o.a.) het boek “Resultaatgericht werken, managen en organiseren” (2009) en “Boem! Voort!’ (2011) gepubliceerd. Boeken die juist ingaan op het resultaatgerichter gaan werken en veranderen van organisatie’s, managers en medewerkers.
In het boek “Resultaatgericht Organiseren” leggen zij hun ervaringen naast elkaar en geven zij een overzicht van alle relevante management theorieën. Uiteindelijk schetsen zij een kader waarbinnen modern management en leiderschap zich ontwikkeld.
 
De RGO-community heeft dit kader opgepakt en verder uitgewerkt. Naast het delen en beschrijven van praktische ervaringen wordt ook steeds gekeken welke verdere denkbeelden, methoden en technieken aansluiten en te gebruiken zijn. Een overzicht hiervan is hier te vinden.
 
Het RGO frame-work
Onderdelen
Resultaatgericht Organiseren creëert resultaat-georiënteerde organisaties. 
In de praktijk is daarvoor een frame-work ontstaan met alle onderwerpen die de aandacht verdienen als het gaat om resultaat-georiënteerd organiseren.
 
 
Aspecten
Proefondervindelijk is vast te komen staan dat bij het ontwikkelen van een resultaat-georiënteerde organisatie drie aspecten onlosmakelijk met elkaar verbonden zijn:
  • kennis en kunde van managers en medewerkers, waaronder met name houding & gedrag
  • organisatie-inrichting, en vooral hoe doen wij de dingen hier?
  • performance management, zeker ook stil staand bij hoe doen wij het zo goed mogelijk voor onze klanten?
Met als uiteindelijke doel: tevreden afnemers/klanten.
 
 
Aanpak.
Het invoeren van RGO is geen doel op zich. Het moet een bedrijfsmatig doel dienen. Dan pas kan gekeken worden welke elementen relevant zijn om op te pakken.
 
 
Elementen van aandacht. 
Gebleken is dat het een utopie is om te veronderstellen dat een resultaat-georiënteerde organisatie in een keer kan worden gevormd. Daar zijn te veel mensen, teams en afdelingen bij betrokken. De praktijk heeft geleerd dat de invoering het beste opgesplitst kan worden in 100 dagentrajecten. Steeds met specifieke elementen om te groeien en specifieke tussenresultaten en bedrijfsmatige doelen te behalen.
 
 
 
 
 
 

 

Resultaatgerichte Teams

Resultaten worden tegenwoordig behaald in teamverband en niet meer door individuen. RGO gaat uit van en creëert succesvolle teams. Dit kunnen zowel managementteams als teams op de werkvloer zijn. Resultaatgerichte teams weten wat hun doelen zijn en weten deze met de juiste talenten, teamgeest en vaardigheden te behalen.

  • Daarbij leveren ze zowel kwantitatief als kwalitatief wat de klanten/afnemers/stakeholders willen. 
  • Ze hebben standaards om hun processen uit te voeren, passen ze steeds opnieuw toe en evalueren ze (kan het nog beter?). 
  • Daar waar verbeteringen mogelijk zijn worden ze benoemd, onderzocht en geïmplementeerd.