RGO Community

Doel van de RGO-community
 
RGO.nu is een community die de RGO kennis en kunde verder ontwikkeld, deelt en toetst. De hoofdtaken zijn:
 1. RGO-certificering van organisaties
  RGO.nu licht bedrijven door op de mate waarin zij daadwerkelijk resultaatgericht georganiseerd zijn. Op basis van de doorlichting ontvangen organisaties een RGO certificaat. Dit certificaat geeft een indicatie van de mate waarin RGO binnen de organisatie is geïmplementeerd. Daarnaast biedt de doorlichting aanknopingspunten voor verdere verbetering. De doorlichting wordt uitgevoerd door RGO gelicenseerde dienstverleners.
 2. Certificeren van RGO managers
  RGO.nu certificeert onafhankelijk managers. Managers die de kennis en kunde hebben bewezen ontvangen het Certificaat RGO Manager. 
 3. Licenseren van RGO dienstverleners
  RGO.nu verleent licenties aan positief getoetste consultants, organisatie adviseurs en (advies)organisaties zodat zij zelfstandig in staat zijn om RGO (onderdelen) bij hun opdrachtgevers te implementeren. De licentie wordt gegeven op basis van aangetoonde kennis en kunde en wordt periodiek gemeten.
 4. Kennisdeling
  RGO.NU organiseert events waarbinnen RGO dienstverleners, RGO organisaties en RGO managers hun kennis en kunde op het gebied van RGO met elkaar delen en verder ontwikkelen. Dit gaat zowel om de praktijk als om de theoretische onderbouwing.
 5. Kennisborging
  De kennis en ervaring wordt zoveel mogelijk vastgelegd in een kennisdatabase. De leden van de community hebben hier toegang toe en kunnen deze kennis in hun dagelijkse praktijk toepassen.

Specifiek voor het toetsen en certificeren van RGO Managers en Organisaties is de Stichting RGO opgericht. De Stichting RGO bewaakt de kwaliteit van de RGO gecertificeerde managers, organisaties en leveranciers. 

 
Organisatie-certificering
Organisatie-certificering
 
Organisaties of organisatie-onderdelen kunnen zich laten bench-marken naar hun resultaatgerichtheid. Om dit te bepalen is een (in de praktijk ontstane) doorlichting ontwikkeld die ingaat op de elementen die voorkomen in het RGO-framework.
 
 
Er wordt (o.a.) gekeken naar:
 • gedragenheid en aanwezigheid van een missie en visie
 • de waardeketen
 • klantgerichtheid
 • doorvertaling van de missie in producten, diensten en doelstelling
 • doorvertaling van afdelingsdoelstelling naar individuele doelstellingen (ook kwalitatief)
 • inrichting van de organisatie en de relatie met de doelstellingen en de processen
 • klant/afnemerstevredenheid
 • medewerkersbevlogenheid
 • noodzakelijke en aanwezige kennis en vaardigheden 
 • toepassen van een plan-do-check-act cyclus
De test is niet statisch. Er wordt rekening gehouden met specifieke omstandigheden. 
Voor uitvoeren van de doorlichting zullen o.a. gesprekken worden gevoerd met een aantal managers en medewerkers. Dit onderzoek kent een korte doorlooptijd.
Doorlichtingen wordt uitgevoerd door gelicenseerde programmamanagers en levert een rapport op met de bevindingen.

De mate waarin een organisatie resultaatgericht werkt komt tot uiting in een cijfer die is gekoppeld aan de certificering (van 1 tot 5).

Organisatie’s die actief bezig willen blijven met resultaatgericht organiseren kunnen zich aansluiten bij RGO. Managers kunnen dan deelnemen aan de intervisie-bijeenkomsten en hebben toegang tot de kennisdatabase. 
 
 
 
Managers-certificering
Managers-certificering
 
RGO managers zijn managers die weten hoe ze hun organisatie resultaatgericht in moeten richten, zelf ook resultaatgericht werken en daadwerkelijk resultaten verbeteren als het gaat om klanttevredenheid, rendement en medewerkersbevlogenheid.
 
RGO.nu certificeert managers die daadwerkelijk resultaatgericht werken. 
Om te worden gecertificeerd moeten ze voldoen aan de volgende criteria:
 1. Ze moeten de inhoud van het RGO-framework grondig kennen.
 2. Ze moeten aantoonbaar het framework hebben ingevoerd en toepassen. Met andere woorden ze zijn in staat om de organisatie zo in te richten dat mensen optimaal kunnen functioneren, zodat de best mogelijke resultaten worden gehaald.
 3. Ze moeten zelf resultaatgericht leiderschap tonen en dat toepassen in hun manier van leidinggeven.
 4. Ze moeten hun RGO kennis up-to-date houden.
De kennis van RGO kan opgedaan worden bij organisaties die een licentie hebben om trainingen te geven op het gebied van RGO. 
Daarnaast dienen kandidaten een toets af te leggen, waarin naast de kennis ook hun kunde tot uiting komt. 
RGO-licentie
Doel licensering
 
Het creëren van een resultaatgerichte organisatie kost veel energie en doorzettingsvermogen. Iets wat naast de dagelijkse productie en dienstverlening moet gebeuren. Het slagen van het traject vergt veel aandacht, maar zal een positief effect hebben op klanttevredenheid, winst, kosten en medewerkersbevlogenheid. Om het goed invoeren van resultaatgericht werken te borgen kan het zinvol zijn om gebruik te maken van specifieke kennis en expertise.
Het gaat dan om de kennis en ervaring van en met het RGO-framework. 
RGO.nu geeft licenties aan die organisaties, adviseurs en trainers die tot in detail weten wat het framework inhoudt en bewezen ervaring hebben met het leveren van ondersteuning.
Onderdeel van de licentie is dat de licentiehouder met regelmaat zijn of haar kennis en kunde onderhoudt en toetst.
 
RGO checkt periodiek de geschiktheid van de licentiehouders,  door een klanttevredenheidsonderzoek te houden bij de opdrachtgevers van de  betreffende licensist. 
Steeds wordt bekeken of de licentie zal worden verlengd. Het is de garantie aan organisaties en managers dat deze organisaties, adviseurs en trainers in staat zijn om te helpen bij het verbeteren van resultaten. 
Licentiehouders zijn de specialisten die de kennis en ervaring hebben om een (deel van een) Resultaatgerichte Organisatie te helpen creëren. 
 
Type RGO specialisten
Type RGO specialisten
 
Bij het creëren van een resultaatgerichte organisatie zijn een aantal specialisten te onderkennen.
Programmamanagers
Het leiden/ondersteunen van het management bij het invoeren van Resultaatgericht Organiseren. Van vooronderzoek tot evaluatie.
 
Opleiders/trainers in elementen van RGO
Het overdragen van de kennis die te maken heeft met de toepassing van het resultaatgericht kunnen gaan organiseren, managen en werken. Dit kan zowel betrekking hebben op de invoering van specifieke verbetermethoden, zoals Kaizen of Lean, als op het trainen van medewerkers op houding & gedrag. 
 
RGO Coach
Het ondersteunen van managers en medewerkers bij het resultaatgericht gaan werken. De werkgids kent alle instrumenten en technieken, weet deze toe te passen en de kennis over te dragen.
 
RGO licenseert individuen en organisaties die de kennis en kunde hebben op (delen van) RGO. Daarvoor moeten zij bij opdrachtgevers een bewezen trackrecord hebben als het gaat om het invoeren van resultaatgericht organiseren.
 
Kennisuitwisseling
RGO Intervisie
RGO is vooral ook een platform voor het uitwisselen van kennis en ervaring.
Voor deze uitwisseling worden speciale intervisie dagen georganiseerd. Zaken die daarbij aan de orde komen zijn:
- de laatste ontwikkelingen als het gaat om resultaatgericht organiseren, managen en werken
- verdere uitwerking van RGO
- relevante technieken
- praktijkervaringen van de deelnemers
- relevante publicaties
- mogelijke gastsprekers met onderwerpen die te maken hebben met RGO
 
De intervisie dagen zijn bedoeld voor:
- gecertificeerde RGO managers
- managers uit gecertificeerde en aangesloten RGO organisaties
- gelicenseerde programmamanagers en adviseurs of coaches
 
Kennisdatabase
Alle kennis en kunde rondom RGO wordt zoveel mogelijk vastgelegd. Leden van de RGO-community hebben vrij toegang tot deze afgeschermde kennissite met relevante methoden, technieken, artikelen en testen als het gaat om resultaatgericht werken, managen en organiseren.